Melanie & Chrissy
visit with
Glen & Lee
Daytona Beach, Florida
August, 2000Return to "Melanie and Chrissy, Florida, August 2000"

Return to "Our Family Home Page"